Οι βιβλιοθήκες εμφανίστηκαν στην ιστορία της ανθρωπότητας σαν αποτέλεσμα της ανακάλυψης της γραφής και έπειτα του αλφαβήτου που διευκόλυνε το γράψιμο και το διάβασμα, συντελώντας στην ανάπτυξη της γνώσης στα ανώτερα στρώματα.

Ο ρόλος και οι λειτουργίες των βιβλιοθηκών υπόκεινται σε συνεχές αλλαγές αφού επηρεάζονται από την αλλαγή και τη μεταβολή του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος που ανήκουν. Ο προορισμός τους είναι να ακολουθούν την πορεία της γνώσης και της πληροφορίας, να την προστατεύουν, να την στεγάζουν, να την καλλιεργούν και τέλος να την μεταδίδουν. Το μέγεθος, το είδος και το περιεχόμενο της συλλογής εξαρτάται από τους στόχους που καλείται να εκπληρώσει η βιβλιοθήκη, και από τις ανάγκες των χρηστών που εξυπηρετεί. Με βάση αυτά τα δύο έχουμε και το διαχωρισμό των βιβλιοθηκών σε διάφορα είδη. Έτσι λοιπόν μια βιβλιοθήκη μπορεί να είναι:

1) Δημοτική / Λαϊκή Βιβλιοθήκη : Χαρακτηρίζεται η βιβλιοθήκη η οποία απευθύνεται στο κοινό ενός Δήμου ή μιας ορισμένης περιοχής και είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος προορίζεται για κοινή χρήση, διότι υποστηρίζεται εξολοκλήρου από δημόσιες δαπάνες. Γενικότερα, δημότικές βιβλιοθήκες παρατηρούνται στα περισσότερα έθνη του κόσμου και είναι πολύ σημαντική η ύπαρξη τους διότι υποδηλώνουν την ύπαρξη ενός μορφωμένου πληθυσμού. Επιτρέπουν την πρόσβαση όλων των πολιτών στην πληροφορία και οι λειτουργίες τους δεν διαφέρουν από αυτές των άλλων βιβλιοθηκών. Η διαφορά έγκειται στο υλικό που συλλέγεται και παρέχεται, καθώς μεριμνούν για γενικό υλικό σε όλα τα θεματικά πεδία αποφεύγοντας την διάθεση εξειδικευμένων τεκμηρίων, διότι απευθύνονται κατά βάση στο μέσο πολίτη.

2) Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη: Μια καλά οργανωμένη βιβλιοθήκη η οποία αποτελεί τον πυρήνα της γνώσης του εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο εντάσσεται, ακολουθεί τους κανόνες του και εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας.

3) Ειδική βιβλιοθήκη: Είναι μια βιβλιοθήκη / κέντρο πληροφόρησης που συντηρείται από κάποια ένωση, σύλλογο, νομικό πρόσωπο ή άλλη ομάδα και συνήθως περιέχει μια εξειδικευμένη θεματική συλλογή.

4) Σχολική Βιβλιοθήκη: Οι βιβλιοθήκη που εντάσσεται σε ένα σχολείο και καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών όσον αφορά τα αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου.

Στην παρούσα ιστοσελίδα, έχουμε μια καταγραφή των δημοτικών, ακαδημαϊκών και ειδικών βιβλιοθηκών της Θεσσαλονίκης, και κάποια περιγραφικά στοιχεία για αυτές, όπως πληροφορίες για τον δανεισμό, τα στοιχεία επικοινωνίας τους, χάρτες για την πρόσβαση, φωτογραφίες κ.α. Εξαιρέθηκαν οι σχολικές βιβλιοθήκες γιατί ήταν σχεδόν ανέφικτη η καταγραφή τους, λόγο του ότι πλέον κάθε σχολείο έχει την δική του βιβλιοθήκη και η χρήση τους αφορά αποκλειστικά τους μαθητές του.

Εύχομαι η ιστοσελίδα αυτή να μπορέσει να προσφέρει βοήθεια σε όποιον ψάχνει έναν κατάλογο με τις βιβλιοθήκες της Θεσσαλονίκης και μεγάλη μου επιθυμία είναι να εμπλουτιστεί στο μέλλον με νέες πληροφορίες με καινούργιες βιβλιοθήκες από την περιφέρεια της Θεσσαλονίκης όπως και έναν κατάλογο για τα μουσεία της πόλης μας.